Smithfield Plaza – 1299 N. Brightleaf Blvd, Smithfield, NC 27577